Plastik, Sek II: Bewegung & Metamorphose (LIE, 2013)

„Bewegung“: Figuren aus Draht, Holz, Farbe; Jgst. 12 (LIE)

„Metamorphose: Mensch – Tier“, „ Mensch-Objekt“, Jgst. 11 (LIE, 2012)

„Figur und Gegenstand – Verfremdung“: Objektmontagen, verschiedene Materialien, Jgst. 10/11 (LIE, 2013)